TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI YAPILACAKLAR

İstenilen evraklar EABD başkanlığı tarafından enstitüye 3 iş gün içinde gönderilir.

 

Eğer sınav online yapılmış ise bu süre 15 iş günüdür.

- Bölüm Üst Yazısı

Akademik Duyuru Formu FORM 4-1

Tez Kişisel Raporu FORM 4-11

Tez Savunma Sınav Tutanağı FORM 4-12

Sınav yüz yüze iseAkademik Toplantı Katılımcı Formu (4-16)

  Sınav online ise: Sınavın kayıt altına alındığı 1 adet CD, DVD veya USB Bellek

 

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tez savunma tarihinden itibaren BÖLÜM ÜST YAZISI İLE BİRLİKTE naylon çıtçıtlı 1 adet dosya içerisinde 1 ay içinde enstitüye teslim edilmelidir.

1

 

İNTİHAL RAPORU

 

(Danışman ve Öğrenci tarafından imzalanmış)

Tez intihal raporunda benzerlik oranı en fazla %25 olmalıdır.

Rapor çıktılarında tezin başlığı ve öğrencinin adı yer almalıdır.

Tez Savunma Sınavından sonra jüri üyelerinin gerekli gördüğü düzeltmeler dikkate alınarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanan tez; önce danışman öğretim üyesi tarafından web tabanlı Turnitin (Turnitin kullanma kılavuzu) veya intihal.net (intihal.net kullanım klavuzu) programları ile benzerlik (intihal) kontrolü yapılır ve gerekli rapor çıktıları (Ör: Turnitin) alınarak tez danışmanı ve öğrenci tarafından imzalanır.

2

 

TEZ İNCELEME FORMU

(Form- 4.17)

Tezin bilgisayar çıktısını, Enstitümüzde kontrol ettirmeye gelmeden önce, Tez İnceleme Formu (Form 4-17) danışman tarafından bilgisayar ortamında doldurulup (ARKALI-ÖNLÜ olabilir) çıktı alınarak imzalanır.

 

Daha sonra tez, baskı öncesi Enstitü Müdür Yardımcıları tarafından incelenir. Ciltlenebilir onayı alan tez, "Yüksek Lisans" veya "Doktora" Tez Kapağı Şablonuna uygun olarak 3 Adet ciltlettirilmelidir (II. Danışmanı olan lisansüstü öğrenciler 4 adet ciltlettirmelidir).

3

 

3 ADET BASILMIŞ TEZ

 

(II. Danışmanı olan lisansüstü öğrenciler için 4 adet)

4

YAYIN ŞARTI

 

 

(Danışman ve Öğrenci tarafından imzalanmış)

Yüksek Lisans Öğrencileri için:

Tezinden üretilmiş bir yayının (makale, bildiri, kitap, kitap bölümü) başvuru belgesini ya da yayının tam metnini enstitüye teslim etmesi gerekir. TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TAGEM ve uluslararası kaynaklı projelerde görev alan lisansüstü öğrenciler bu durumlarını belgelemeleri durumunda yayın şartı aranmaz.

Doktora Öğrencileri için:

a) Doktora eğitimi boyunca bir adet tam metin makale yayımlamış ya da kabul belgesini almış olması ve

b) Doktora tezinden üretilen makalenin yayınlanmak üzere uluslararası indekslerde taranan bir dergiye başvurusunun yapıldığını belgelendirmesi gerekir.

 

Not: 2019-2020 Bahar dönemi öncesi enstitümüze kayıt yaptıran doktora öğrencileri için sadece "b) Doktora tezinden üretilen makalenin yayınlanmak üzere uluslararası indekslerde taranan bir dergiye başvurusunun yapıldığını belgelendirmesi gerekir" şartı aranır.

 

5

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TEZ MERKEZİ TEZ VERİ GİRİŞ FORMU

(1 ADET)

YÖK’ün https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ web adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak imzalanmalıdır (1 adet).

6

2 ADET CD

 

2 adet CD hazırlanmalıdır. Her bir CD içerisinde 5 adet klasör olmalı ve bu klasörlerin içerisinde aşağıda belirtilenler bulunmalıdır.

     1. Klasör: Türkçe tez özeti - (pdf uzantılı)

     2. Klasör: İngilizce tez özeti - (pdf uzantılı)

     3. Klasör: İmzalanmış Tez Veri Giriş Formu - (pdf uzantılı)

    4. Klasör: Tezin ciltlenmiş son halinin tamamı (imzalanmış tez onay sayfası taranıp pdf olarak tez içerisine eklenmelidir) - (pdf uzantılı)

  5. Klasör: Tezin ciltlenmiş son halinin tamamı (TEZ ONAY SAYFASI OLMAYACAK, ETİK BEYANI SAYFASI İMZASIZ OLACAK, ÖZGEÇMİŞ SAYFASI TAMAMEN SİLİNECEK, TEZ İÇERİSİNDE VE EKLERİNDE KESİNLİKLE KİŞİSEL BİLGİLER VE İMZA BULUNMAYACAKTIR) şekilde taranıp pdf olarak tez içerisine eklenmelidir) - (pdf uzantılı ve uzantı referans numarası ile kayıt edilmiş olmalıdır.) Enstitümüz, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine 5. klasörde hazırlanmış pdf dosyayı yükleyecektir.

Her bir CD nin üzerine asetatlı kalem ile Ad, Soyad, Anabilim Dalı ve Lisansüstü Program (Yüksek Lisans veya Doktora) yazılmalıdır.

 

7

ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME FORMU

(Form-2.10)

Enstitü web sayfası "Doküman Arşivi’nde bulunan "Form 2.10 - Öğrenci İlişik Kesme Formu", ilgili birimlere “İlişiği yoktur” ibaresi ve tarih yazılı olarak imzalatılmalı; Enstitü'ye ait kutucuklar boş bırakılmalıdır.

8

ÖĞRENCİ KİMLİĞİ

Öğrenci kimliği teslim edilmelidir. Öğrenci kimliğini kaybedenler, Isparta’da bulunan yerel bir gazeteye vermiş oldukları kayıp (zayi) ilanının yer aldığı sayfanın tamamını teslim etmelidirler. 

9

DİPLOMA TALEP YAZISI

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun geçici Madde 51’de belirtildiği şekilde mezuniyet belgelerinin ve diplomasının Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından hazırlanmasını talep eden öğrenciler "Form 2.5 - SDÜ Mezuniyet Hakkı Talep Dilekçesini" doldurup Anabilim Dallarına teslim etmeleri gerekmektedir. Not:18 Mayıs 2018'den önce kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.

10

MEZUN TAKİP SİSTEMİNE KAYIT

 https://mezun.isparta.edu.tr/account/login linkinden Öğrenci e-posta adresi veya e-devlet ile sisteme giriş yapılarak tüm bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra kayıt edilecek ve çıktı şeklinde mezuniyet evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilecek.

 

AÇIKLAMALAR:

Not 1: Enstitümüz, Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine tez onay sayfası olmayan, etik beyan sayfası imzasız ve özgeçmiş sayfalarının boş olarak yer aldığı pdf tezi yükleyecektir. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk tez yazarına aittir.

Not 2: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 34-(2) veya Madde 47-(2)’ye göre “EYK, istenmesi durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir”. Mezuniyet evraklarının teslimi için mezuniyet için ek süre talep formu’.

Not 3: Tez savunma sınavı iş akışı ile ilgili detaylara "İş Akış Formu"ndan ulaşılabilir.

Not 4: Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye Mezunlar Bilgi Formu doldurarak teslim etmelidirler.

Not 5: 100/2000 YÖK doktora bursu programından mezun olan öğrenciler aşağıdaki formları doldurarak teslim etmelidirler.

·        Mezun Değerlendirme Formu (Danışman) (348.95 KB)

·        Mezun Değerlendirme Formu (Bursiyer) (520.65 KB)