16 Şubat 2020 Pazar

Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacaklar

3041 defa okundu

Tez Savunma Sınavında "başarılı" kararı ile tezi kabul edilen lisansüstü öğrenciler, mezun olabilmeleri için aşağıdaki belge ve dökümanları hazırlayıp Anabilim Dalları’na teslim etmelidirler. İlgili Anabilim Dalı, bu belge ve dokümanları üst yazı ile Enstitüye gönderir.

1. Tez Savunma Sınavından sonra jüri üyelerinin gerekli gördüğü düzeltmeler dikkate alınarak hazırlanan tez; önce danışman öğretim üyesi tarafından web tabanlı Turnitin programı ile benzerlik (intihal) kontrolü yapılır ve gerekli rapor çıktıları alınarak tez danışmanınca imzalanır. Daha sonra tez, Enstitü tarafından son kez incelenir. Ciltlenebilir onayı alan tez,  "Yüksek Lisans"  veya "Doktora" Tez Kapağı Şablonuna  uygun olarak 3 Adet ciltlettirilmelidir (II. Danışmanı olan lisansüstü öğrenciler 4 adet ciltlettirmelidir.)

2. 2011-2012 bahar yarıyılı ve sonrasında kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 34. maddesinin, 3. fıkrasında; doktora öğrencileri ise aynı yönetmeliğin 47. maddesinin 3a ve 3b fıkrasında belirtilen koşullardan birini sağladığını gösterir belgeyi danışman kaşe ve imzası ile Enstitüye teslim etmelidirler.

3. YÖK ’ün https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ web adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak imzalanmalıdır (2 adet).

4. Enstitü web sayfası "Doküman Arşivi" nde bulunan "YL-D 10 - Öğrenci İlişik Kesme Formu", ilgili birimlere “İlişiği yoktur” ibaresi ve tarih yazılı olarak imzalatılmalı; Enstitü'ye ait kutucuklar boş bırakılmalıdır.

5. Öğrenci kimliği teslim edilmelidir. Öğrenci kimliğini kaybedenler, Isparta’da bulunan yerel bir gazeteye vermiş oldukları kayıp (zayi) ilanının yer aldığı sayfanın tamamını teslim etmelidirler.

6. 2 adet CD hazırlanmalıdır. 1 CD içerisinde 4 adet klasör olmalı ve bu klasörlerin içerisinde aşağıda belirtilenler bulunmalıdır.

      - 1. klasör: Türkçe tez özeti (pdf uzantılı)

      - 2. klasör: İngilizce tez özeti (pdf uzantılı)

     - 3. klasör: Tezin ciltlenmiş son halinin tamamı (imzalanmış tez onay sayfası taranıp pdf olarak tez içerisine eklenmelidir) (pdf uzantılı)

      - 4. klasör: İmzalanmış tez veri giriş formu (pdf uzantılı)

Her bir CD nin üzerine asetatlı kalem ile Ad, Soyad, Anabilim Dalı ve Lisansüstü Program (Yüksek Lisans veya Doktora) yazılmalıdır.

7.  Akademik Duyuru Formu, tez savunma sınavı sonrasında ilgili Anabilim Dalı’na teslim edilmelidir. Anabilim Dalı Başkanlığı, bu formu gerekli evraklarla birlikte üst yazı ile Enstitüye göndermelidir.

8. 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun geçici Madde 51’de belirtildiği şekilde mezuniyet belgelerinin ve diplomasının Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından hazırlanmasını talep eden öğrenciler "SDÜ'den Mezuniyet Hakkı Talep Dilekçesini" doldurup Anabilim Dallarına teslim etmeleri gerekmektedir.